Prehlásenie o ochrane osobných údajov SEVITI, s.r.o.

Naša spoločnosť pristupuje zodpovedne pri ochrane osobných údajov fyzických osôb v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Preto sme uviedli aj toto prehlásenie na našom webovom sídle, aby sme lepšie informovali dotknuté osoby a verejnosť o tom ako chránime nimi poskytnuté osobné údaje.

Pokiaľ používate našu webovú stránku, nezisťujeme o Vás informácie súvisiace so sledovaním, lokalizáciou alebo plánovaným marketingom. Poskytujete nám len nutné cookies pre správne fungovanie webstránky. Bližšie o cookies nájdete v článku 8.

 1. Úvod / kto zhromažďuje vaše osobné údaje?

Ak ste našim klientom, alebo budúcim klientom a využívate naše služby (nákup našich výrobkov, vyrobenie výrobku na zákazku) budeme spracúvať Vaše osobné údaje, preto aby sme Vám túto službu mohli poskytnúť.

Ak navštívite našu webstránku, spracúvame základné cookies aby Vám stránka fungovala správne. 

Ak sa u nás uchádzate o zamestnanie, budeme spracúvať Vaše osobné údaje, pre posúdenie prijatia do zamestnania.

Prevádzkovateľom je spoločnosť SEVITI, s.r.o., so sídlom: Štrková 27/606, 010 08 Žilina, IČO: 36 442 593, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina, vložka číslo: 17461/L.

 1. Aké osobné údaje o Vás spracúvame?

V rámci poskytnutia služieb uvedených v bode 1 potrebujeme od Vás nasledujúce osobné údaje:

 • v prípade nákupu hotového výrobku na predajni:
  • žiadne
 • v prípade komunikácie, objednania výrobku:
  • kontakt (email, tel.č.),
  • doručovacia adresa (ak chcete hotový výrobok doručiť na Vami určenú adresu)
 • V prípade objednania špeciálneho „pamätného“ výrobku:
  • fotografia ako predloha, výročie, mená na pamätný výrobok, atď
 • V prípade návštevy našej webstránky:
  • nutné cookies – neuchovávame
  • pri vypísaní kontaktného formuláru – údaje z neho
 • V prípade ak sa uchádzate u nás o zamestnanie
  • Vami poslané dokumenty s osobnými údajmi (napr. životopis), na základe Vášho súhlasu.
 1. Čo budeme s Vašimi osobnými údajmi robiť?

Vaše osobné údaje budeme spracúvať pre účely uvedené v bode 1 a to:

 • pre vykonanie dohodnutej služby (vyhotovenie objednaného výrobku, doručenie na adresu, spracovanie predlohy). Ako právny základ nám slúži písm. 1/b) článku 6 nariadenia GDPR. Následné ich budeme uchovávať 2 roky pre prípadne reklamácie
 • pri návšteve webstránky, alebo komunikácie nám slúži písm. 1/f) článku 6 nariadenia GDPR. Opierame sa o základ, kedy oprávnené záujmy prevádzkovateľa neprevažujú nad záujmami a základnými právami dotknutej osoby. Zabezpečíme aby Vám prehliadanie našej stránky fungovalo bez problémov
 • pre posúdenie prijatia do zamestnania. Ako právny základ nám slúži Vami udelený súhlas, teda písm. 1/a) článku 6 nariadenia GDPR. Údaje budeme uchovávať počas výberového konania. V prípade, že Vás do zamestnania nevyberieme, Vaše údaje ďalej nebudeme uchovávať a zlikvidujeme ich.
 1. Z akých zdrojov budeme získavať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás.

Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom? Kde sú uložené?

Prístup k Vašim osobným údajom budú mať:

 • naši poučený a poverený zamestnanci
 • ako Tretia strana:
  • poskytovateľ webhostingových služieb – údaje z webu

Vaše osobné údaje nezasielame do zahraničia ani do medzinárodnej organizácie.

 1. Ako chránime vaše osobné údaje?

Na ochranu vašich osobných údajov pred stratou či zneužitím využívame organizačné, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia. Od našich sprostredkovateľov a Tretie strany požadujeme, aby mali zavedené podobné bezpečnostné opatrenia.

 1. Aké máte práva a ako nás kontaktovať?

Pokiaľ máte nejaký dotaz, komentár či sťažnosť, alebo chcete dostať kópiu prehlásenia o ochrane osobných údajov, môžete nás kontaktovať na:

seviti@seviti.eu

+421 903 625 664

Okrem toho nás môžete kontaktovať, ak chcete vykonať ktorékoľvek zo svojich práv ohľadne vašich osobných údajov.

Máte právo na (za určitých okolností, za istých podmienok a s určitými výnimkami, ktoré sú ustanovené v príslušnom zákone):

 • požadovať prístup k vašim osobným údajom: to vás oprávňuje požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, a k istým informáciám ohľadne samotného spracúvania;
 • požadovať opravu vašich osobných údajov: to vás oprávňuje požiadať o opravenie či doplnenie ktoréhokoľvek osobného údaju, ktorý je buď nepresný či nekompletný;
 • požadovať výmaz vašich osobných údajov: to vás oprávňuje požiadať o výmaz vašich osobných údajov, a to v prípadoch uvedených čl. 17 nariadenia GDPR (napr.: údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, osobné údaje sa spracúvali nezákonne)
 • vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov: to vás oprávňuje požiadať, aby sme už nespracúvali vaše osobné údaje;
 • požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov: to vás oprávňuje požiadať, aby sme spracúvali vaše osobné údaje len za určitých obmedzených okolností, vrátane nutnosti vášho súhlasu;
 • požadovať kópiu alebo prenositeľnosť vašich osobných údajov: to vás oprávňuje získať kópiu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Pokiaľ je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to tak, že budete kontaktovať našu spoločnosť na vyššie uvedenom kontakte. Majte prosím na pamäti, že to neovplyvní práva spracúvať osobné údaje získané pred odvolaním Vášho súhlasu alebo jeho právo pokračovať v tých častiach spracúvania, ktoré sú založené na inom právnom základe než na Vašom súhlase.

Pokiaľ sa aj napriek odhodlaniu a úsiliu našej spoločnosti chrániť vaše osobné údaje domnievate, že vaše práva na ochranu osobných údajov boli porušené, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť na orgáne dozoru a to:

Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 1. Čo sú cookies a ako ich môžete ovplyvniť?

Cookies sú zvyčajne malé textové súbory, ktoré sú vytvorené prehliadanou internetovou stránkou a uložené vo Vašom zariadení (napr. Váš počítač, smartfón, tablet alebo iné zariadenie, z ktorého pristupujete na internetovú stránku). Táto informácia môže znieť desivo, nebojte sa však. Informácie používame výhradne na správne fungovanie webstránky, prípadne podporné funkcie ak ste registrovaným užívateľom (napr. zapamätanie si hesla). Viac informácií o cookies nájdete na www.allaboutcookies.org

Ako môžete ovplyvniť používanie cookies?

Väčšina internetových prehliadačov štandardne umožňuje používať tieto súbory. Súbory cookies je možné vymazať, zakázať ich uchovávanie alebo povoliť uchovávanie pre konkrétne lokality.

Nižšie uvádzame odkazy na články, o možnostiach nastavenia politiky používania cookies v najobľúbenejších prehliadačoch . Upozorňujeme Vás ale, že zakázaním používania súborov cookies na našich internetových stránkach, stratíte prístup k určitým funkciám alebo oblastiam jednotlivých webov.

Mozilla

Google Chrome

Safari

Opera